select title, content, dirID from static_page where keyname='aboutus_hr' and lang LIKE "hr" Puni.hr :: Administracija modula statične strani
TRAŽI MOBILNO POMOĆ


Registrirani korisnik domene Puni.hr je trgovačko društvo Etrel d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000, Ljubljana, Slovenija. Sadržaj Korisničkog portala Puni.hr kreiran je u suradnji sa Hrvatski telekom d.d., koji se zalaže za širenje infrastrukture za elektična vozila i brži prodor elekričnih vozila na hrvatsko i regionalno tržište.

Portal Puni.hr je kreiran kao besplatna platforma za povezivanje korisnika električnih vozila s pružateljima usluga punjenja te ća kao takav ostati i u budućnosti. Do portala Puni.hr korisnici s mobilnim web pristupom mogu pristupiti bilo kada i bilo gdje. Svrha portala je olakšati korištenje i punjenje električnih vozila svim korisnicima te uspostaviti kanal za iskazivanje interesa u gradnju novih postaja ili nadogradnju postojećih te na taj način jačati suradnju između korisnika električnih vozila, pružatelja usluga punjenja i dobavljača opreme za punjenje.